Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op Oreda Consulting B.V. en de aan haar op enig moment gelieerde vennootschappen.

Oreda Consulting verwerkt bepaalde persoonsgegevens zodat onze medewerkers u de afgesproken dienstverlening kunnen garanderen. Deze gegevens vertellen iets over u, of deze gegevens zijn op verschillende manieren in verband te brengen met u als persoon. Oreda Consulting laat zich leiden door de beginselen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De persoonsgegevens die door Oreda Consulting worden verwerkt zijn afhankelijk van de opdracht, maar we vragen u alleen om die gegevens beschikbaar te stellen die noodzakelijk zijn om bovengenoemde dienstverlening te kunnen waarborgen.

Beginselen verwerking persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de beginselen zoals deze in de AVG zijn opgesteld. Deze beginselen worden bij de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde gerespecteerd en zijn als volgt:

 • Verwerking van de gegevens gebeurt rechtmatig en transparant;
 • Uitsluitend voor noodzakelijke doeleinden;
 • Met de gegevens wordt correct en vertrouwelijk omgegaan;
 • Toepassing van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Wij verwerken persoonsgegevens als wij een zakelijke relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad met u.

 • klanten en hun vertegenwoordigers;
 • kandidaten;
 • iedereen die op een andere manier aan een bedrijf of organisatie verbonden is waar we een zakelijke relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad;
 • toekomstige /potentiĆ«le klanten;

Bij het uitvoeren van onze werkzaamheden kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contactpersoonsgegevens van klanten;
 • Persoonsgegevens van kandidaten;

Met deze privacyverklaring in combinatie met de Verwerkersovereenkomst informeren wij u over wat wij doen met uw gegevens.

Recht op inzage en rectificatie

U kunt te allen tijde inzage krijgen in de gegevens die wij van u hebben verwerkt. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt? Dan kunt u ons vragen om de gegevens te wijzigen en/of aan te vullen.

Recht op verwijdering

U kunt ons verzoeken om gegevens die wij van u hebben vastgelegd te verbeteren, te verwijderen en/of aan te vullen. U kunt om een correctie van u persoonsgegevens verzoeken indien deze feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of de gegevens op een andere manier in strijd met een wet worden gebruikt.

Recht op beperking

U kunt ons vragen de persoonsgegevens die wij van u verwerken te beperken. Dat betekent dat we minder gegevens van u zullen verwerken. Wij zullen uw gegevens niet gebruiken om door te zetten naar derde partijen.

Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijk zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Indien u vragen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Oreda Consulting kunt u terecht bij:

 • Mevrouw D. van Barneveld
 • De Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht een belanghebbende van mening zijn dat de bepalingen van deze verklaring niet of niet voldoende worden nageleefd, of de privacy van een werknemer niet naar behoren wordt beschermd dan kan de werknemer schriftelijk een klacht indienen bij de directie van Oreda Consulting.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. De meest actuele versie van onze privacyverklaring kunt u terugvinden op www.oreda.nl.